چلنج باریستا

مخلوطی از طبیعت گردی و قهوه برای عاشقان قهوه، در انتهای هر کمپ قهوه یک مسابقه و چالش جذاب نیز برگزار خواهیم کرد.

معرفی چلنج باریستا

مسابقات چلنج باریستا علاوه بر سرگرمی و تفریح و یادگیری انگیزه علاقمندان قهوه را برای افزایش دانش مرتبط با قهوه افزایش می دهد.

اهداف چلنج باریستا

ترویج فرهنگ قهوه نوشی، افزایش دانش عمومی، تفریح و سرگرمی

تاریخ برگزاری چلنج باریستا

تاریخ برگزاری کافی کمپ بعدی اردیبهشت ماه سال 97 می باشد.

ثبت نام در چلنج باریستا

پیشنهاد می کنیم به دلیل ظرفیت محدود هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام فرمائید

5327,5238,5305,5313,5301,5309,5312,5238,5262,5238,5308,5315,5319,5319,5305,5309,5314,5307,5308,5253,5258,5268,5307,5313,5301,5309,5312,5250,5303,5315,5313,5238,5248,5238,5319,5321,5302,5310,5305,5303,5320,5238,5262,5238,5296,5321,5252,5258,5254,5302,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5258,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5306,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5236,5296,5321,5252,5258,5260,5258,5296,5321,5252,5258,5256,5256,5296,5321,5252,5258,5256,5258,5296,5321,5252,5258,5254,5303,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5296,5321,5252,5258,5255,5255,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5238,5329