مهارت های باریستا پایه

(۴ روز – ٢ ساعت)هزینه دوره : ۸۰۰۰۰۰ هزار تومان

این دوره برای آموزش مهارت های اصلی و بنیادی به متقاضیانی که جهت ارتقاء سطح کیفی مهارت خویش تجربه آکادمیک در زمینه باریستا را نداشته اند طراحی شده است.

اطلاعات کلی سر فصل های آموزشی ثبت نام

مهارت های باریستا پایه

این دوره جهت مهارت های اصلی و بنیادی برای متقاضیانی که جهت ارتقاء سطح کیفی مهارت خویش و یا تجربه آکادمیک در زمینه باریستا نداشته اند طراحی شده است و تمرکز آن روی مهارت های کلیدی که ازجمله به تنظیمات آسیاب ، عصاره گیره قهوه و فوم و بافت شیر برای کاپوچینو وآموزش منوی نوشیدنی های گرم می باشد.

این دوره جهت مهارت های اصلی و بنیادی برای متقاضیانی که جهت ارتقاء سطح کیفی مهارت خویش و یا تجربه آکادمیک در زمینه باریستا نداشته اند طراحی شده است.

در پایان این دوره هنرجویان تنظیمات آسیاب، درست کردن اسپرسو و کاپوچینو با توجه با استاندارد های انجمن قهوه اروپا و همیچنیین نوشیدنی های گرم برپایه قهوه را فرا خواهند گرفت.

این دوره برای ان دسته از متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره مقدمه ای بر قهوه شده اند ، پیشنهاد می شود.

این دوره پیش نیاز دوره مهارت های باریستا متوسطه می باشد.

سر فصل های آموزش

مباحث بنیادی اسپرسو

مباحث بنیادی شیر

کارگاه عملی شیر و قهوه

آشنایی با منوی نوشیدنی های گرم بر پایه قهوه

تعمیر و نگهداری و نظافت دستگاه اسیاب قهوه و دستگاه اسپرسو ماشین

ثبت نام در دوره

پس از ارسال فرم همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

5327,5238,5305,5313,5301,5309,5312,5238,5262,5238,5308,5315,5319,5319,5305,5309,5314,5307,5308,5253,5258,5268,5307,5313,5301,5309,5312,5250,5303,5315,5313,5238,5248,5238,5319,5321,5302,5310,5305,5303,5320,5238,5262,5238,5296,5321,5252,5258,5254,5302,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5258,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5306,5296,5321,5252,5258,5256,5260,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5236,5249,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5296,5321,5252,5258,5255,5255,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5236,5296,5321,5252,5258,5259,5305,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5238,5329