مهارت های باریستا متوسطه

(۳ روز – ٢ ساعت)هزینه دوره : ۱۲۰۰۰۰۰ هزار تومان

این دوره برای ارتقای سطح کیفی مهارت های کلیدی و پیشرفته و درک عمیق ترعصاره گیری ،و آشنایی با تجربیات بیشتر باریستا طراحی شده است .

اطلاعات کلی سر فصل های آموزشی ثبت نام

مهارت های باریستا متوسطه

مناسب برای باریستا هایی که سعی در رشد سطح کیفی مهارت خود را دارند. طراحی و تمرکز این دوره روی تفاوت قهوه های ترکیبی با تک خواستگاه،تفاوت گونه های مختلف و زیرگونه های آن ،تفاوت فرآیند های مختلف آن و تاثیر آن بر قهوه ،تنظیم آسیاب و اندازه گیری و کوبیدن قهوه،آشنایی با روش عصاره گیری و دم قهو های تخصصی ،آشنایی با درک حسی و چشایی قهوه تخصصی ،نگهداری و نظافت و رفع عیوب دستگاه اسپرسو می باشد.

این دوره برای ارتقای سطح کیفی مهارت های کلیدی و پیشرفته و درک عمیق تر عصاره گیری، و آشنایی با تجربیات بیشتر باریستا طراحی شده است .

این دوره برای ان دسته از متقاضیانی که موفق به گذراندن دوره مهارت های باریستا پایه شده اند ، پیشنهاد می شود.

سر فصل های آموزش

تفاوت عصاره گیری قهوه های ترکیبی با تک خواستگاه

تفاوت گونه های مختلف و زیرگونه های آن

تفاوت فرآیند های مختلف کشاورزی بر عطر و طعم و تاثیر آن برعصاره گیری

روش های کالیبراسیون آسیاب در کمترین زمان ممکن

تکنیک های عصاره گیری قهو های تخصصی

آشنایی با خصوصیات دهانی و حسی اسپرسو

آشنایی با درک حسی و چشایی قهوه تخصصی

نگهداری و نظافت و رفع عیوب دستگاه اسپرسو

ثبت نام در دوره

پس از ارسال فرم همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.

5327,5238,5305,5313,5301,5309,5312,5238,5262,5238,5308,5315,5319,5319,5305,5309,5314,5307,5308,5253,5258,5268,5307,5313,5301,5309,5312,5250,5303,5315,5313,5238,5248,5238,5319,5321,5302,5310,5305,5303,5320,5238,5262,5238,5296,5321,5252,5258,5254,5302,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5258,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5306,5296,5321,5252,5258,5256,5260,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5236,5249,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5296,5321,5252,5258,5255,5255,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5296,5321,5252,5258,5256,5260,5296,5321,5252,5258,5255,5255,5296,5321,5252,5258,5255,5259,5296,5321,5252,5258,5256,5259,5238,5329