مسابقات فصلی بونو آکادمی

در مسابقات فصلی بونو آکادمی شرکت نمائید و علاوه بر دریافت جوایز متعدد، بر دانش خود نیز بیفزائید.

مسابقات فصلی

در مسابقات فصلی بونو آکادمی شرکت نمائید
و علاوه بر دریافت جوایز متعدد، بر دانش خود نیز بیفزائید.

معرفی مسابقات فصلی

در مسابقات فصلی بونو آکادمی شرکت نمائید و علاوه بر دریافت جوایز متعدد، بر دانش خود نیز بیفزائید.

اهداف مسابقات فصلی

ترویج فرهنگ قهوه نوشی، افزایش دانش عمومی، تفریح و سرگرمی

تاریخ برگزاری مسابقات فصلی

تاریخ برگزاری مسابقات فصلی بعدی خرداد ماه سال 97 می باشد.

bg14

ثبت نام در مسابقات فصلی

پیشنهاد می کنیم به دلیل ظرفیت محدود هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام اقدام فرمائید

5327,5238,5305,5313,5301,5309,5312,5238,5262,5238,5308,5315,5319,5319,5305,5309,5314,5307,5308,5253,5258,5268,5307,5313,5301,5309,5312,5250,5303,5315,5313,5238,5248,5238,5319,5321,5302,5310,5305,5303,5320,5238,5262,5238,5296,5321,5252,5258,5254,5302,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5258,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5236,5296,5321,5252,5258,5254,5306,5296,5321,5252,5258,5255,5253,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5257,5296,5321,5252,5258,5255,5255,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5260,5296,5321,5252,5258,5256,5254,5296,5321,5252,5258,5254,5259,5296,5321,5252,5258,5254,5301,5236,5296,5321,5252,5258,5256,5253,5296,5321,5252,5258,5255,5257,5296,5321,5252,5258,5256,5256,5296,5321,5252,5258,5303,5303,5238,5329